Turistička zajednica Grada Križevaca

Turistička zajednica grada Križevaca upisana je u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske s danom 15. srpnja 2011. kao pravni slijednik Turističke zajednice grada Križevaca iz srpnja 1995 godine. Skupština Turističke zajednice grada Križevaca donijela je 11. listopada 2010 godine odluku o usvajanju Statuta koji je objavljen u Službenom vjesniku Grada Križevaca broj 06/10, te je isti usvojen od strane Ministarstva turizma.

Turistička zajednica je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno povezanim djelatnostima. Turističkom zajednicom upravljaju njezini članovi čija se prava utvrđuju prema visini udjela u prihodima. Radna tijela TZ grada Križevaca su: Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor TZ grada Križevaca. Rad tijela određen je Statutom te slijedećim općim aktima: Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Križevaca, Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Križevaca, Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Križevaca. Predsjednik TZ je po funkciji gradonačelnik grada Križevaca. Turistički ured TZ grada Križevaca smješten je na adresi Trg Antuna Nemčića 6 u Križevcima.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda, razvijanja svijesti o važnosti gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda zadaci Turističke zajednice prema zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma su:

 • promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada,
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
 • poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
 • izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
 • poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
 • redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
 • izdavanje turističkih promotivnih materijala
 • obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
 • poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
 • koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i    provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
 • poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
 • poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
 • vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
 • dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
 • provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
 • poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
 • organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
 • ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
 • obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice oformljen je turistički ured u kojem je zaposlena jedna osoba.

Više u ovoj kategoriji: Impressum »

O nama

Turistička zajednica grada Križevaca, pravna je osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno povezanim djelatnostima. Zajednicom upravljaju njezini članovi.

Zadaća Turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocija turističkog proizvoda i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma i zaštite okoliša.

Kultura

U mnoštvu spomenika kulture, Križevci se ponose na vizuru svojih osam crkvenih tornjeva raspoređenih na prilazima gradu, tvoreći oko grada križ. U gradu i okolici nalaze se mnogobrojne znamenite građevine nastale u različitim vremenskim periodima u kojima se danas nalaze javne i kulturne ustanove. Križevci i okolica atraktivno su područje zanimljivih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, parkova, jezera, tradicionalnih klijeti i vinograda.

Kontakt

Turistička zajednica grada Križevaca

 

 

Kontaktirajte nas putem web obrasca

Dobrodošli u Križevce

Križevci su jedan od najstarijih srednjovjekovnih gradova sjeverne Hrvatske. U pisanim dokumentima grad se prvi put spominje u ispravama kralja Bele III iz 1193. godine pod imenom Cris (Križ). Grad je u početku bio podijeljen na dva dijela: Gornji i Donji Križevac (Gornji i Donji grad). Prilikom osnutka Gornjega grada kao novog naselja, ban Stjepan dodjeljuje mu povlastice slobodne i kraljevske varoši. Bilo je to to 24. travnja 1252. godine i taj dan slavi se danas kao Dan grada.