Javni natječaj za prodaju osobnog vozila

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca ponavlja se Javni natječaj za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca.

Tekst natječaja nalazi se u nastavku:

Na temelju Zaključka o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Turističke zajednice Grada Križevaca

 

I PREDMET PRODAJE – osobno vozilo

Vrsta vozila: osobni automobil,

Marka vozila: Chevrolet

Tip i model vozila: Cruze, 2.0 VCDi LS+

Boja vozila: Siva – s efektom

Broj šasije: KL1JF69Y9BK153354                                                         

Broj osovina: 2

Snaga motora u Kw: 120

Zapremnina motora u cm3: 1998

U prometu od: 2011.

Registriran

Dva seta guma na felgama (zimske i ljetne)

 

Početna cijena

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 15.600,75 kuna (petnaesttisućašeststotinakuna i sedamdesetpetlipa).

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu isplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, u korist računa Turističke zajednice Grada Križevaca br. HR4923400091110334582, Model HR00, Poziv na broj 1-2019.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 9:00 do 15:00 sati, na adresi: Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 091/4707-160.

 

III SADRŽAJ PONUDE

Pouda mora sadržavati:

-          Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt,

-          Preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra

-          Dokaz o plaćenoj jamčevini

-          Broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane i

-          Ponuđena kupoprodajna cijena.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

IV ROKA ZA DOSTAVU PONUDE

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

„Ne otvaraj-ponuda za kupnju osobnog vozila Chevrolet Cruze“

preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Križevaca, Trg J.J. Strossmayera 5, 48260 Križevci, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku 8 dana od dana objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice Grada Križevcaca.

 

Sve ostale obavijesti o Natječaju mogu se dobiti u Turističkoj zajednici Grada Križevaca.

 

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Ponuditelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Križevaca u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije te u roku od 8 dana od sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U Križevcima, 11. svibnja 2020.

DIREKTORICA

Olinka Gjigaš